EDICIÓ 2020

logo 7e MILMI programa primavera Barceloneta

CINEMA DE CATÀSTROFES!!

16 i 17 de maig de 2020!!